De leden en dirigent van de jesband.nl zijn druk aan het oefenen voor het jeugdmuziekfestival op zaterdag 26 januari a.s.

Lees meer...

Wy binne der bliid mei dat de jesband wer selektearre is troch Poiesz supermarkten om wer mei de dwaan oan de sponsoraksje!

Fan 11 febrewaris o/m 6 maart kinne de munten wer yn de koker fan de jesband dien wurde!